người dũng khí

Tìm hiểu 8 phẩm chất của người dũng khí

Câu nói yêu thích của họ là: “Anh em nhà Wright chưa bao giờ có bằng phi công”. Thay vì làm việc trong giới hạn